*Privacy verklaring

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder Privateleasewijzer.nl onderdeel van JD Lease Solutions.
Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:
1. De verantwoordelijke
2. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
3. Wat zijn persoonsgegevens
4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
6. Beveiliging en verwerkers
7. Uw rechten en contact

1. De Verantwoordelijke
JD Lease Solutions is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze
privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

2. Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens
JD Lease Solutions respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. JD Lease Solutions stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. JD Lease Solutions heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

3. Wat zijn persoonsgegevens?
Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Wij willen u graag goed van dienst zijn. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam
Geboortedatum
Adres
Financiële gegevens
Postcode
Geslacht
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Daarnaast kan JD Lease Solutions in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u de volgende gegevens verwerken: • kenteken, serienummer en model van een voertuig;
• eigendomshistorie van een voertuig (tenaamstellingsgegevens);
• andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.
• BSN-nummer;
• financiële gegevens, waaronder salaris of andere inkomsten; U kunt in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden.

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd.
Wij lichten het bovenstaande graag nog toe. Als bemiddelaar levert JD Lease Solutions producten en diensten op het gebied privatelease contracten. JD Lease Solutions legt uw persoonsgegevens vast als u contact met ons heeft, een product via ons afsluit of een dienst via ons ons afneemt. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Voorkomen van fraude en misbruik.
Helaas worden bedrijven, zo ook JD Lease Solutions, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn JD Lease Solutions en zijn klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Delen met derden.
Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derden gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven welke de aangeboden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Verbetering van de dienstverlening.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Verbetering website en applicaties.
Om onze (sub-)website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt JD Lease Solutions persoonsgegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.
Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren.

Wettelijke verplichtingen.
De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren (hetgeen in ieder geval gedurende de looptijd van uw product is) of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.
Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract –daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.
Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

6. Beveiliging en verwerkers
Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van JD Lease Solutions hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.
Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons uw persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

7. Uw rechten en contact
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op data- portabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan
(laten) dragen. Mocht u gebruik van uw rechten willen maken, neem dan contact op met JD Lease Solutions. Als u vragen heeft over de manier waarop JD Lease Solutions met uw persoonsgegevens omgaat, of één van uw privacy rechten wilt uitoefenen kunt u
via info@privateleasewijzer.nl contact met JD Lease Solutions opnemen, onder vermelding van “Privacy JD Lease Solutions”.
Indien JD Lease Solutions niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan JD Lease Solutions u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. JD Lease Solutions schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.
Wij hebben onze privacyverklaring 26 juli 2018 voor het laatst gewijzigd. JD Lease Solutions behoudt zich het recht voor haar privacy beleid aan te passen. JD Lease Solutions adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij u informeren.