Disclaimer

Privateleasewijzer.nl is onderdeel van JD Lease Solutions. De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen 'disclaimer') zijn van toepassing op alle websites van JD Lease Solutions statutair gevestigd te Oisterwijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 71444718. Lees deze disclaimer zorgvuldig door.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website verstrekte informatie te gebruiken ga je akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer. Indien er sprake is van eventuele tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en de voorwaarden van deze disclaimer, gelden de voorwaarden die specifiek van betrekking zijn op voornoemde producten en diensten.

Gebruik van deze website
De op of via deze website verstrekte informatie dient niet te worden gebruikt ter vervanging van enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel JD Lease Solutions ernaar streeft juiste, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, verkregen van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan JD Lease Solutions niet garanderen, expliciet noch impliciet, dat de op of via deze website verstrekte informatie juist, volledig of up-to-date is. JD Lease Solutions kan niet garanderen dat deze website foutloos of zonder onderbrekingen functioneert.

Intellectueel eigendom
Het is toegestaan informatie van deze website te printen en/of te downloaden voor persoonlijk gebruik. JD Lease Solutions behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website verstrekte informatie (waaronder alle teksten, logo's en al het grafisch materiaal). Kopiëren, downloaden, publiceren, distribueren of reproduceren van de informatie op deze website aan een derde partij in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder hiertoe voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben verkregen van JD Lease Solutions of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
JD Lease Solutions is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, gevolg- punitieve of exemplarische schade (met inbegrip van gederfde winst) die op enigerlei wijze het gevolg is van, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
• Virussen, defecten en andere onvolkomenheden aan apparatuur en andere software die verband houden met de toegang tot de website of het gebruik van de website.
• De op of via deze website verstrekte informatie.
• Het onderscheppen, wijzigen of misbruiken van informatie die naar JD Lease Solutions
of naar jou is verzonden.
• Het niet functioneren of het niet beschikbaar zijn van deze website.
• Misbruik van deze website.
• Verlies van data.
• Het downloaden of gebruiken van software die beschikbaar wordt gesteld op deze website.
• Claims van derden die verband houden met het gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van directeuren en werknemers van JD Lease Solutions.

Online communicatie
Berichten die je per e-mail naar JD Lease Solutions stuurt, zijn mogelijk onveilig. Indien je ervoor kiest per e-mail berichten naar JD Lease Solutions te sturen, aanvaard je het risico dat deze berichten onderschept, misbruikt of gewijzigd kunnen worden door een derde partij.

Wijziging van de disclaimer
JD Lease Solutions behoudt zich het recht voor de op of via deze website verstrekte informatie te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met inbegrip van de voorwaarden van deze disclaimer. Het strekt tot aanbeveling de op of via deze website verstrekte informatie regelmatig te herlezen, met inbegrip van de voorwaarden van deze disclaimer.

Ondanks regelmatige controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De enige verantwoordelijken van link websites zijn de operators van deze websites. Mocht u op externe websites pagina’s tegenkomen met illegaal of immoreel materiaal, dan kunt u dat bij ons melden.